Majątek i gospodarka finansowa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

Dochodami DIA we Wrocławiu są:

– składki członkowskie;
– zapisy, darowizny, dotacje;
– wpływy z działalności gospodarczej;
– inne wpływy.

Majątkiem i dochodami izby zarządza właściwa rada aptekarska.

________________
Podstawa prawna:
Art. 64 Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tj. Dz.U. 2021 poz. 1850).
oraz

Uchwała nr RA/14/VIII/20

z dnia 24 września 2020r.

Okręgowej Rady Aptekarskiej

DIA we Wrocławiu

w sprawie: określenia wysokości składki członkowskiej

Na podstawie art. 29 pkt 3 w zw. z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj. Dz. U. 2019, poz. 1419 z późn. zm.; zw. dalej: „ustawą o izbach aptekarskich”) Okręgowa Rada Aptekarska Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następującą miesięczną wysokość składki członkowskiej członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu (zw. dalej: „składką”):

 1. dla kierowników: aptek ogólnodostępnych, zakładowych i szpitalnych, o których mowa w art. 88 ust. 1 i art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2020, poz. 944 ze zm.; zw. dalej: „Prawo farmaceutyczne”) oraz kierowników działów farmacji szpitalnej, a także Osób Odpowiedzialnych w rozumieniu art. 2 pkt 21a Prawa farmaceutycznego – 60 zł (słownie: sześćdziesiąt zł);
 2. dla pozostałych członków Izby (z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały) – 40 zł (słownie: czterdzieści zł).

§ 2

 1. Zwalnia się z obowiązku zapłaty składki członków Izby, będących emerytami niewykonującymi czynnie zawodu farmaceuty (aptekarza). Celem uzyskania zwolnienia osoby te powinny złożyć stosowny wniosek; zwolnienie obowiązuje od miesiąca, następującego po miesiącu, w którym go złożono.
 2. Ponowne podjęcie wykonywania zawodu przez osoby, o których mowa w ust. 1, pociąga za sobą obowiązek zapłaty składek członkowskich; o fakcie podjęcia wykonywania zawodu zobowiązane są one niezwłocznie poinformować Izbę w formie pisemnej. Składkę pobiera się w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc ponownego wykonywania zawodu.

§ 3

 1. W przypadku wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu, obowiązek zapłaty składki obejmuje cały miesiąc, w którym dokonano wpisu.
 2. Członek Izby zobowiązany jest do opłacenia składki w wysokości, o której mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, o którym mowa w tym przepisie.
 3. W sytuacji skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu obowiązek zapłaty składki w pełnej wysokości obejmuje również miesiąc, w którym dokonano skreślenia.

§ 4

Jeżeli obowiązek zapłaty składki wynika z kilku tytułów, wówczas członek Izby zobowiązany jest ją uregulować w jednej, wyższej wysokości.

§ 5

Składka powinna być zapłacona do 20. dnia danego miesiąca; po tym terminie nieopłacona składka staje się składką zaległą.

§ 6

W przypadku składki zaległej jej zapłacenie przez członka Izby zostanie zarachowane w pierwszej kolejności na poczet składki najdawniej wymaganej.

§ 7

 1. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, powodowanych trudną sytuacją życiową, istnieje możliwość: odroczenia płatności składki i/lub rozłożenia jej na raty.
 2. Okręgowa Rada Aptekarska DIA we Wrocławiu upoważnia jej Skarbnika do rozpoznawania wniosków w przypadkach, o których mowa w ust. 1.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu we współpracy z pozostałymi członkami jej Prezydium.

§ 9

Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.

§ 10

Uchyla się uchwałę Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu:

 1. z dnia 21 listopada 2002r., nr RA/38/III/02;
 2. z dnia 19 lutego 2003r., nr RA/47/III/03;
 3. z dnia 2 marca 2006r., nr RA/28/IV/06;
 4. z dnia 5 czerwca 2009r., nr RA/22/V/09;
 5. z dnia 11 czerwca 2012r., nr RA/17/VI/2012

– ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2021r.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.