Majątek i gospodarka finansowa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

Dochodami DIA we Wrocławiu są:

– składki członkowskie;
– zapisy, darowizny, dotacje;
– wpływy z działalności gospodarczej;
– inne wpływy.

Majątkiem i dochodami izby zarządza właściwa rada aptekarska.

________________
Podstawa prawna:
Art. 64 Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tj. Dz.U. 2021 poz. 1850).
oraz

Uchwała nr RA/15/IX/24

z dnia 15 lutego 2024r.

Okręgowej Rady Aptekarskiej

DIA we Wrocławiu

w sprawie: określenia wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej opłacania

Na podstawie art. 29 pkt 3 w zw. z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj. Dz. U. 2021, poz. 1850 z późn. zm.; zw. dalej: „ustawą o izbach aptekarskich”) Okręgowa Rada Aptekarska Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wysokość składki członkowskiej (zw. dalej: „składką”) dla wszystkich członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu wynosi 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) miesięcznie.

§ 2

 1. Zwalnia się z obowiązku zapłaty składki członków Izby, będących emerytami niewykonującymi czynnie zawodu farmaceuty (aptekarza). Celem uzyskania zwolnienia osoby te powinny złożyć stosowny wniosek; zwolnienie obowiązuje od miesiąca, następującego po miesiącu, w którym go złożono.
 2. Ponowne podjęcie wykonywania zawodu przez osoby, o których mowa w ust. 1, pociąga za sobą obowiązek zapłaty składek członkowskich; o fakcie podjęcia wykonywania zawodu zobowiązane są one niezwłocznie poinformować Izbę w formie pisemnej. Składkę pobiera się w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc ponownego wykonywania zawodu.

§ 3

 1. W przypadku wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu, obowiązek zapłaty składki obejmuje cały miesiąc, w którym dokonano wpisu.
 2. W sytuacji skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu obowiązek zapłaty składki w pełnej wysokości obejmuje również miesiąc, w którym dokonano skreślenia.

§ 4

 1. Składka powinna być zapłacona do 20. dnia danego miesiąca; po tym terminie nieopłacona składka staje się składką zaległą.

Z tytułu nieterminowego opłacenia składki Izba ma uprawnienie dochodzenia odsetek w wysokości ustawowej, począwszy od dnia wymagalności do dnia zapłaty, a także

 1. kosztów egzekucji składki, obejmującej m.in. koszty i opłaty sądowe, koszty wezwań (monitów) i korespondencji etc.
 2. Ustala się opłatę za wystawienie i wysłanie wezwania, o którym mowa w ust. 2, w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych).
 3. Upoważnia się Prezesa ORA DIA we Wrocławiu do określenia innej wysokości opłaty, niż określona w ust. 3. Zarządzenie w tym przedmiocie Prezes ORA DIA we Wrocławiu publikuje na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. W zarządzeniu określa się: nową wysokość opłaty oraz termin, od którego jest pobierana.

§ 5

W przypadku składki zaległej jej zapłacenie przez członka Izby zostanie zarachowane w pierwszej kolejności na poczet składki najdawniej wymaganej.

§ 6

 1. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, powodowanych trudną sytuacją życiową, istnieje możliwość: odroczenia płatności składki lub rozłożenia jej na raty.
 2. Składki bieżące i zaległe nie podlegają umorzeniu, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 3.
 3. Zaległość z tyt. płatności składki podlega umorzeniu w przypadku śmierci zobowiązanego farmaceuty.
 4. Okręgowa Rada Aptekarska DIA we Wrocławiu upoważnia jej Prezydium do rozpoznawania wniosków i podejmowania decyzji w przypadkach, o których mowa w ust. 1; Prezydium podejmuje decyzję w drodze uchwały.

§ 7

 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi oraz Skarbnikowi ORA DIA we Wrocławiu.
 2. Skarbnik ORA DIA we Wrocławiu sprawuje nadzór nad ściągalnością składek.

§ 8

Zobowiązuje się Prezesa ORA DIA we Wrocławiu do niezwłocznego opublikowania treści n/n uchwały na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.

§ 9

Nowa wysokość składki, o której mowa w § 1 n/n uchwały, obowiązuje od dnia 1 marca 2024 r.

§ 10

Uchyla się uchwałę Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu o nr RA/14/VIII/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: określenia wysokości składki członkowskiej ze skutkiem na dzień 1 marca 2024 r.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.