WYBORY do samorządu IX Kadencji

Uchwała Nr RA /5/VIII/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.

Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu

w sprawie zwołania XXXVII sprawozdawczo-wyborczego Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1850) Okręgowa Rada Aptekarska DIA we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

 1. XXXVII sprawozdawczo-wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu zwołuje się w dniach 9-10 grudnia 2023 r.
 2. Miejsce obrad wskazane zostanie delegatom w terminie późniejszym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium ORA, w szczególności w zakresie ustalenia miejsca obrad XXXVII sprawozdawczo-wyborczego Okręgowego Zjazdu Aptekarzy DIA we Wrocławiu oraz poinformowania o tym fakcie delegatów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PREZES ORA DIA we Wrocławiu mgr farm. Marcin RepelewiczSEKRETARZ ORA DIA we Wrocławiu mgr farm. Kamil Furtak

Uchwała nr RA/6/VIII/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.

Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu

w sprawie organizacji wyborów delegatów na XXXVII sprawozdawczo-wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1850) oraz § 2 i § 3 ust. 1 uchwały  Nr V/27/2008  V Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu wyboru delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy w zw. z § 1 ust. 1 uchwały nr RA/5/VIII/2023 Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zwołania XXXVII sprawozdawczo-wyborczego Okręgowego Zjazdu Aptekarzy DIA we Wrocławiu, Okręgowa Rada Aptekarska DIA we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

 1. W celu przeprowadzenia wyborów delegatów na XXXVII sprawozdawczo-wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu obszar Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu dzieli się na cztery rejony wyborcze obejmujące swym zasięgiem, z zastrzeżeniem ust. 2, obszary dawnych województw: jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego, według podziału administracyjnego kraju istniejącego przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie przepisów obowiązującej wówczas ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. 1975, nr 16, poz. 91).
 2. Włączone do województwa dolnośląskiego tereny powiatu górowskiego (dawne województwo leszczyńskie) oraz oleśnickiego (dawne województwo kaliskie) objęte są wrocławskim rejonem wyborczym.

§ 2

 1. O przynależności farmaceutów, będących członkami DIA we Wrocławiu (zw. dalej: „farmaceutami”), do poszczególnych rejonów wyborczych decyduje miejsce ich stałego zamieszkania, wskazane podczas wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez Dolnośląską Izbę Aptekarską we Wrocławiu.
 2. Na wniosek farmaceuty możliwe jest wpisanie go na listę wyborców w rejonie, w którym wykonuje on zawód, innym niż wskazany w ust. 1, z zachowaniem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Termin aktualizowania danych w rejestrze farmaceutów oraz dokonania zgłoszeń dotyczących wskazania rejonu wyborczego, o których mowa w ust. 1-2, upływa na miesiąc przed wyznaczoną datą pierwszego rejonowego zebrania wyborczego, wskazaną w § 3 ust. 1.

§ 3

 1. Rejonowe zebrania wyborcze zwołuje się w następujących dniach:
  1) rejon wałbrzyski – I i II termin – 17 września 2023 r.;
  2) rejon legnicki – I i II termin – 24 września 2023 r.;
  3) rejon jeleniogórski – I i II termin – 1 października 2023 r.;
  4) rejon wrocławski – I i II termin – 8 października 2023 r.
 2. Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie rozpoczęcia zebrań wyborczych w I i II terminach w poszczególnych rejonach, zostaną przekazane farmaceutom z 14-dniowym wyprzedzeniem, w zawiadomieniu przesłanym na adres zamieszkania.

§ 4

 1. Okręgowa Rada Aptekarska DIA we Wrocławiu powołuje ze swego grona, jako odpowiedzialnych za organizację i przebieg rejonowych zebrań wyborczych, następujące osoby:
  1) w rejonie jeleniogórskim:
  a) mgr farm. Marcin Repelewicz,
  b) mgr farm. Jacek Ciaciura,
  c) mgr farm. Zbigniew Madurowicz
  2) w rejonie legnickim:
  a) mgr farm. Marcin Repelewicz,
  b) mgr farm. Jacek Ciaciura,
  c) mgr farm. Magdalena Marcinkiewicz.
  3) w rejonie wrocławskim:
  a) mgr farm. Marcin Repelewicz,
  b) mgr farm. Jacek Ciaciura,
  c) mgr farm. Kamil Furtak.
  4) w rejonie wałbrzyskim:
  a) mgr farm. Marcin Repelewicz,
  b) mgr farm. Jacek Ciaciura,
  c) mgr farm. Paweł Łukasiński.
 2. Rada ORA DIA we Wrocławiu upoważnia jej Prezydium do zmiany lub uzupełnienia składu osobowego zespołów ds. rejonowych zebrań wyborczych, o których mowa w ust. 1, zastrzegając jednocześnie, że rejonowe spotkanie wyborcze może zostać przeprowadzone nawet wobec braku pełnego składu osobowego tego zespołu, mając w tym względzie na uwadze § 3 ust. 1 Uchwały Nr V/27/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu wyboru delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy.
 3. Obsługę organizacyjną, administracyjną i techniczną zebrań wyborczych w rejonach zapewniają pracownicy Biura DIA we Wrocławiu.

§ 5

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/22/2022 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie określenia liczby delegatów  na okręgowe zjazdy aptekarzy w stosunku do liczby członków okręgowych izb aptekarskich, ustala się następujące zasady wyboru delegatów na XXXVII sprawozdawczo-wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA we Wrocławiu:
  1) jeden delegat przypada na 25 członków DIA we Wrocławiu, według stanu w rejestrze farmaceutów DIA we Wrocławiu na dzień 31 maja 2023 r.;
  2) ustaloną według pkt 1 ilość delegatów dzieli się proporcjonalnie do liczebności umieszczonych na listach wyborczych uczestników poszczególnych rejonowych zebrań wyborczych.
 2. Upoważnia się Prezydium ORA DIA we Wrocławiu do ostatecznego zatwierdzenia, w formie uchwały, ilości mandatów przypadających na poszczególne rejony wyborcze, z zachowaniem kryteriów wskazanych w uchwale, o której mowa w ust. 1 oraz wymogu proporcjonalności.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium ORA DIA we Wrocławiu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PREZES ORA DIA we Wrocławiu mgr farm. Marcin RepelewiczSEKRETARZ ORA DIA we Wrocławiu mgr farm. Kamil Furtak