Obowiązek informacyjny RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Dolnośląską Izbę Aptekarską we Wrocławiu

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu, al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław, numer NIP: 896 10 01 648 , REGON: 931553451, nr tel.: 71 321 32 77 (Sekretariat).

2. Osobie, której dane są przetwarzane przez Dolnośląską Izbę Aptekarską przysługuje uprawnienie do:

  • dostępu do jego danych, ich sprostowania, żądania usunięcia (w przypadkach prawem przewidzianym) oraz ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Izba przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu:

a) wykonywania obowiązków oraz zadań ustawowych, określonych w przepisach (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO):

  • ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1850);
  • ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1873);
  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2022, poz. 2301);
  • innych aktów prawnych regulujących pracę Izby, w szczególności aktów wykonawczych.

b) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia lub wykonania umowy ich podanie jest niezbędne do jej zawarcia lub wykonania; odmowa ich podania uniemożliwi realizację tego celu. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zadań ustawowych obowiązek ich podania wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a jego niedopełnienie będzie skutkowało niemożnością wykonania obowiązków i zadań ustawowych przez Dolnośląską Izbę Aptekarską we Wrocławiu.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Izbę, jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; w skrócie: „RODO”).

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Izby. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. Izba udostępnia również dane osobowe podmiotom, których żądanie ma podstawę w przepisach prawa.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Administrator nie stosuje wobec Pana/Pani danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zadań ustawowych, nie dłużej jednak, aniżeli wynika to z przepisów archiwalnych, tj. wynikających z ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 217), natomiast w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy i jej wykonania – przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów szczególnych.

10. W Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej we Wrocławiu został powołany Inspektor Ochrony Danych:

Izabela Helena Podolec
tel. kontaktowy: 71 321 18 77
adres e-mail: i.podolec@dia.oia.gov.pl