Podstawa prawna działalności samorządu zawodu farmaceuty

Dolnośląska Izba Aptekarska z siedzibą we Wrocławiu swoją działalność prowadzi w oparciu o Ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku poz. 1850)

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej nie stanowią źródła prawa.

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. „O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” (tj. Dz.U. -2019 poz. 1461), akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.

https://isap.sejm.gov.pl/ – Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) to system informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. ISAP jest częścią Systemu Informacyjnego Sejmu.

Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji.

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu, ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 57).