Opis Biuletynu Informacji Publicznej

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest niezbędne dla funkcjonowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022 poz. 902) oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68

Cel ustawy

Większość organów administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji publicznych posiada serwisy internetowe, publikujące podstawowe informacje na temat ich organizacji, pełnionych funkcji oraz podejmowanych działań. Każdy z tych serwisów ma inną strukturę i sposób nawigacji. Niektóre z nich prezentują przestarzałe i nieaktualne dane.
Zgodnie z art. 1 ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie, zaś zgodnie z art. 2 każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.
Ustawa i rozporządzenie mają na celu ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w poszczególnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, posiadającego ściśle określone mechanizmy nawigacji oraz jednolity we wszystkich serwisach zakres prezentowanych danych. Ma to w znacznym stopniu ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.

Terminy realizacji

Ustawa weszła w życie z dniem 01.01.2002 roku (art. 26). Tylko publikacje informacji dotyczących majątku publicznego należy rozpocząć nie później niż w terminie 36 miesięcy. Natomiast informacje dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej, stanu przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania oraz dokumentacji kontroli należy rozpocząć nie później niż
w terminie 24 miesięcy.

Pozostałe informacje wymienione w art. 6 ustawy należy praktycznie publikować już dzisiaj, a ich skompletowanie zakończyć nie później niż w terminie 18 miesięcy (zatem do 30.06.2003r.).

Rozporządzenie wymienione na wstępie weszło w życie 20.06.2002 roku i praktycznie wyjaśnia i uszczegóławia wszelkie problemy techniczne i organizacyjne dotyczące realizacji BIP.

Rola organów władzy publicznej oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w realizacji ustawy o BIP

W skład Biuletynu Informacji Publicznej wchodzi szereg samodzielnych biuletynów, opracowywanych przez poszczególne organy i instytucje – tzw. biuletynów podmiotowych. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej umożliwia wywołanie Biuletynów poszczególnych podmiotów. Rozporządzenie szczegółowo określa zasady działania Biuletynów podmiotowych oraz zakres prezentowanych w nich informacji. Ustawa wskazuje podmioty, zobowiązane do uruchomienia, utrzymania i rozwoju Biuletynu Informacji Publicznej, w tym m. in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych.

Zakres publikowanych informacji

Podmiotowa strona Biuletynu musi zawierać zgodnie z §12 rozporządzenia:
1) logo (znak graficzny) Biuletynu,
2) imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
3) instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
4) menu przedmiotowe,
5) informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
6) rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu, ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują,
7) informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
8) moduł wyszukujący.
Podmiotowa strona Biuletynu nie może zawierać reklam i innych treści o charakterze komercyjnym.

Zgodnie z art. 6 ustawy, biuletyny utrzymywane przez podmioty wymienione w ustawie w art. 4 ust. 1 powinny publikować m.in. następujące informacje publiczne o :
1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach,
organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotów, majątku, którym dysponują,
3) zasadach funkcjonowania podmiotów,
trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
4) danych publicznych, w tym:
treść i postać dokumentów urzędowych, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
5) majątku publicznym, w tym o:
majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach, majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych, długu publicznym, pomocy publicznej, ciężarach publicznych.